Quyết định công nhận trúng tuyển Chương trình Đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Date: 02/11/2021Lượt xem: 271
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 1054/QĐ-HVYDHCTVN                    Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Chương trình Đào tạo bổ sung
đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, 
ngành Y học cổ truyền 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ -TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp;
Căn cứ Kết quả kiểm tra đầu vào chương trình đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ngành Y học cổ truyền và Biên bản họp Hội đồng Kiểm tra đầu vào ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận trúng tuyển học viên chương trình đào tạo bổ sung đợt 1 năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển Chương trình Đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ngành Y học cổ truyền cho 35 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo đại học; Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Tài chính kế toán; Hành chính Tổng hợp và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ Y tế (để báo cáo); (Đã ký)
- Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTĐH,TTĐM&ĐTTNCXH.

      Đoàn Quang Huy


--------------------------------------------

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KIỂM TRA ĐẦU VÀO
ĐÀO TẠO BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ VĂN BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA 
DO NƯỚC NGOÀI CẤP, NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-HVYDHCTVN ngày  02 tháng 11  năm 2021
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú
1 Nguyễn Trường  An Nam 03/08/1989 Kinh Hà Nội  
2 Nguyễn Thế Anh Nam 22/05/1995 Kinh Hà Nội  
3 Ngô Phương  Anh Nữ 30/09/1997 Kinh Hòa Bình  
4 Khương Ngọc  Bách Nam 07/06/1995 Kinh Thái Nguyên  
5 Hoàng Quốc Chính Nam 20/06/1981 Kinh Bắc Giang  
6 Đỗ Doãn Đông Nam 14/07/1995 Kinh Hà Nội  
7 Nguyễn Bá  Đức Nam 04/02/1997 Kinh Bắc Giang  
8 Đặng Hà  Dương Nữ 08/01/1997 Kinh Hưng Yên  
9 Phạm Thái Nữ 01/11/1997 Kinh Ninh Bình  
10 Phạm Khánh Hải Nam 07/10/1997 Kinh Hải Dương  
11 Lã Đình  Hải Nam 25/08/1987 Kinh Phú Thọ  
12 Nguyễn Phương Hoa Nữ 30/06/1990 Kinh Liên bang Nga  
13 Nguyễn Duy  Hoàn Nam 24/03/1997 Kinh Quảng Ninh  
14 Nguyễn Thị Hồng Nữ 21/04/1994 Kinh Thái Bình  
15 Phạm Quang Huy Nam 25/05/1992 Kinh Phú Thọ  
16 Nguyễn Quang Huy Nam 11/10/1996 Kinh Hưng Yên  
17 Nguyễn Văn  Khánh Nam 20/12/1992 Kinh Nghệ An  
18 Trần Diệu Linh Nữ 27/10/1989 Kinh Hà Nội  
19 Phù Trần Ái  Linh Nữ 15/09/1995 Kinh TP. Hồ Chí Minh  
20 Phù Trần Khánh  Linh Nữ 14/09/1995 Kinh TP. Hồ Chí Minh  
21 Nguyễn Trà My Nữ 26/11/1994 Kinh Hà Nội  
22 Nguyễn Hà Mỹ Nữ 22/07/1997 Kinh Hà Nội  
23 Hoàng Tường  Nam Nam 29/01/1995 Kinh Vĩnh Phúc  
24 Vũ Giang Nam Nam 04/08/1982 Kinh Cà Mau  
25 Nguyễn Hằng Nga Nữ 06/11/1992 Kinh Hà Nội  
26 Tiêu Bảo Ngân Nữ 08/01/1996 Kinh Hồ Chí Minh  
27 Hoàng Đại Nghĩa Nam 27/09/1991 Kinh Lạng Sơn  
28 Nguyễn Phan Diễm Ngọc Nữ 20/3/1996 Kinh Quảng Bình  
29 Trần Hoàng  Phương Nam 26/11/1997 Kinh Hà Nội  
30 Nguyễn Thanh Phương Nữ 28/09/1997 Kinh Hà Nội  
31 Nguyễn Thu Thanh Nữ 18/06/1997 Kinh Vĩnh Phúc  
32 Ngô Đức Thịnh Nam 10/11/1992 Kinh Hà Nội  
33 Nguyễn Kim  Thoa Nữ 27/07/1997 Kinh Quảng Ninh  
34 Phạm Thị Hồng Vân Nữ 26/10/1997 Kinh Quảng Ninh  
35 Vũ Thị Minh  Huyền Nữ 07/03/1995 Kinh Yên Bái  

Danh sách gồm 35 thí sinh./.
Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh Đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp – Lần 2 năm 2021

Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào đợt 1 năm 2021 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Quyết định công nhận danh sách đủ điều kiện dự kiểm tra đầu vào đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo tuyển sinh Đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp – Lần 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn